Love og vedtægter

Love og Vedtægter

Love for Egebjerg Sportsklub


§1 - Navn og hjemsted

Foreningens navn er EGEBJERG SPORTSKLUB.

Dens hjemsted er EGEBJERG, Ballerup.

Foreningens stiftelsesdato er 19. november 1970.


§2 - Formål

Foreningens formål er at samle sportsinteresserede i motionsøjemed og at skabe de bedst mulige vilkår for deres idrætsudøvelse, der kan fungere i fællesskab. Foreningen er upolitisk.


§3 - Medlemskreds

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.


§4 - Kontingent

Ved indmeldelse indbetales et indskud fastsat af generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og udskrives senest ved udgangen af august. Bestyrelsen fastsætter betalingstermin. Ved indmeldelse efter 1. januar, betales kun halvt kontingent. Unge, der ikke den 1. september er fyldt 18 år, skal kun betale halvt indskud og kontingent. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der er i kontingentrestance med mere end 2 måneder. Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, når særlige forhold gør sig gældende. Vedkommende medlem skal have lejlighed til at fremsætte sit forsvar og kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling. En eksklusion kan ophæves ved simpelt flertal på generalforsamlingen. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til klubbens formand eller kasserer og med 1 måneds varsel til en betalingstermin, det vil sige senest den 31.7. i året, i modsat fald opkræves fuldt kontingent. Medlemskabet er gyldigt fortløbende indtil udmeldelse. For senere at blive medlem igen skal vedkommende betale kontingentrestance samt nyt indskud.


§5 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for tidsrummet 01.02 - 01.04. og bekendtgøres mindst 3 uger før i den lokale presse eller anden husstandsudsendelse. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen. Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har klubbens medlemmer med ledsager samt eventuelle - af bestyrelsen - indbudte gæster.


Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:

   - Valg af dirigent
   - Bestyrelsens beretning
   - Fremlæggelse af regnskab
   - Fastsættelse af indskud, kontingent og budget
   - Indkomne forslag
   - Valg efter lovene (§6 og §7)
   - Eventuelt


Generalforsamlingen vælger selv ved almindeligt flertal en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.


Stemmeret har ethvert på generalforsamlingen fremmødt medlem, som har været medlem fra sæsonens start. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Samtlige vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal, mens øvrige beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves dog 5/6 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes...

Når bestyrelsen finder anledning dertil
Når mindst 8 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden
Når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst.


§6 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt minimum et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter afsluttet generalforsamling.

Der vælges hvert år op til 2 suppleanter.

Kassereren fører regnskab over klubbens midler samt medlemsfortegnelse. Regnskabsåret er l. januar til 31. december.

Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål vedrørende den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig over for generalforsamlingen.


§7 - Revision og regnskab

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer samt en suppleant til at revidere årsregnskabet.
Revisorerne skal være kritiske.
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen, forsynes med revisorernes påtegning og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


§8 - Klubbens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning, jf. §5, tilfalder foreningens midler "Fælleshuset", og hvis denne ikke eksisterer, skal midlerne anvendes til idrættens fremme.


§9 - Tegningsret

Klubben tegnes over for tredjemand af formanden eller kassereren og i disses fravær af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over MobilePay og Netbank samt til foreningens bankkonti hver
for sig. 

Vedtaget 1. marts 1997
§2 ændret 2. maj 2002
§6 ændret 21. februar 2013
§6 ændret 12. marts 2016
§6 ændret 23. marts 2019
§9 ændret 23. marts 2019

§4 ændret 22. april 2023