Egebjerg SportsklubGeneralforsamling

Indkaldelse 2018


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub lørdag den 17. marts 2018 kl. 12.00 i Fælleshuset, Agernhaven 8


Bemærk...

Efter generalforsamlingen ca. kl. 13.00, vil der blive serveret festmiddag. Pris for aktivt medlem 100 kr. Pris for passivt medlem og gæster 150 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser i baren. Tilmelding senest 1. marts 2018.


Dagsorden (i henhold til foreningens love):


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab

Det reviderede regnskab kan ses på www.egebjergsportsklub.dk, så snart det foreligger.


4. Fastsættelse af kontingent og budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (se satserne på hjemmesiden).


5. Indkomne forslag


6. Valg efter lovene (§6 og §7)


7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen, dvs. fredag den 9. marts 2018. Forslag kan afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne

eller sendes til formanden. Modtagne forslag vil snarest efter modtagelsen blive lagt på www.egebjergsportsklub.dk


I lige år er følgende på valg: Formanden Erik Neergaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Jan Engblom

ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Bo Jørgensen ønsker genvalg. Bestyrelsen opstiller nye medlemmer

Susanne Lund og Gitte Ravn og indstiller bestyrelsesmedlem Thomas Sørensen til ny formand. Bestyrelsessuppleanter

Ann Skovgaard ønsker genvalg.  Herudover vælges hvert år to revisorer (Peter Christensen og Henning Hansson)

Begge ønsker genvalg og ligeledes ønsker revisorsuppleant (Jørgen Jacobsen) genvalg.


Referatet fra generalforsamlingen i 2017 kan ses på www.egebjergsportsklub.dk


Vel mødt...


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 


Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571