Egebjerg Sportsklub


Referat

Generalforsamling 2016

12. marts 2016


Dagsorden (i henhold til foreningens love)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent og budget

5. Indkomne forslag

6. Valg efter lovene (§6 og §7)

7. Eventuelt


1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Preben Tang, som efterfølgende blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.


2. Bestyrelsens beretning

Egebjerg Sportsklub har haft en god sæson på trods af et stagnerende medlemstal. Vi havde i beretningsåret 2015, 85 aktive medlemmer. Til halfordeling for den kommende sæson blev der indberettet 83 aktive medlemmer. Aldersfordelingen er således, at vi har 14 medlemmer under 25 år, 37 medlemmer mellem 25 og 60 år og 32 medlemmer over 60 år. I forhold til forrige år er der en stor stigning i aldersklassen over 60 år – det grå guld.


At antallet af spillere er ca. det samme som sidste sæson, er et tilfælde, idet tallet faktisk dækker over en ganske stor udskiftning af medlemmer, reelt er der kommet 18 nye spillere i denne sæson, svarende til en udskiftning på 22%. En væsentlig del af afgangen skuldes, at baner i Højagerhallen og torsdag og fredag er blevet ændret og det betød, at især familier med mindre børn ikke fik eftermiddagstiderne, til gengæld er der kommet andre spillere til.  Vore tildelte 9 haltimer har alle været i Egebjerg Hallen. Bortset fra fredag aften fra 20-21 og lørdag formiddag fra 10-12 har der været fyldt godt op på banerne. Til den kommende sæson har vi fået tildelt uændret 9 haltimer og bestyrelsens udsendte medlemmer Inge og Bo kæmpede sig tirsdag aften den 23. februar frem til, at vi fik skiftet fredag aften 20-21 ud med torsdag aften 21-22. Det er et godt bytte, da vi tidligere har haft stor søgning på torsdag aften. En endelig bekræftelse fra kommunen følger senere.


I 2015 har klubben afholdt to arrangementer.  I april havde vi klubmesterskab efterfulgt af middag i fælleshuset.  Til klubmesterskabet var der 13 deltagere der stillede op i 3 herredoubler og 4 mixdoubler. Vinderne er publiceret på vor hjemmeside. Til den efterfølgende middag var der rigtig god tilslutning med 25 deltagere. Julearrangementet var opdelt i en juleturnering samt en julemiddag der foregik i Furesø Steakhouse på Værløse Bymidte. Også til dette arrangement var der god tilslutning.


Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Indtægterne kommer fra kontingentet som medlemmerne betaler og på trods af, at vi har København og omegns laveste kontingent på kun 250 kr. er det lykkedes, at opnå et flot overskud. For at holde omkostningerne nede er bestyrelsen nu reduceret fra 6 til 5 medlemmer. Der bliver herved sparet et betydeligt honorar. Det er bestyrelsens politik, at overskuddet skal komme medlemmerne til gode, dels gennem et fortsat meget lavt kontingent og dels gennem et stort tilskud til klubbens arrangementer.


Klubbens hjemmeside er en stor succes. Vor webmaster Bo, som har lavet siden, har opgjort antal besøg til 40 pr. dag i gennemsnit. Ikke mindst er det vigtigt, at medlemmerne tjekker for aflyste spilledage, da disse ofte bliver meddelt fra kommunen med kort varsel. Således aflysningen i uge 7, hvor der blev monteret nyt lys i hallen. Bo vil senere orientere om bestyrelsens reaktion over for kommunen på det nye lys. På hjemmesiden kan man bl.a. se banefordelingen. Såfremt man ønsker en anden spilledag, kan man se de ledige tider her.


Som nævnt tidligere er medlemstallet stagnerende. Bestyrelsen har annonceret i Egebjerg Bladet og i Egebladet i første halvdel af sæsonen, og dette har da også betydet en del nye medlemmer. Forrige sæson prøvede vi at annoncere i Ballerup Bladet, men bortset fra, at det var temmelig dyrt, gav det ikke noget resultat. For at tiltrække nye medlemmer, er det derfor vigtigt, at de eksisterende medlemmer fortæller om klubben til deres familiemedlemmer og venner, og forsøger at få flere til at spille i Egebjerg Sportsklub.


Klubben er primært for motionister, der hygger sig med at spille en til to gange om ugen. Vi har tidligere været medlem af firmaidræt LTFI og har dystet med andre klubber, men da det var vanskeligt at stille hold, har vi meldt os ud.


Til slut vil jeg godt takke bestyrelsen for en god arbejdsindsats og et godt samarbejde.


Beretningen blev godkendt af forsamlingen.


3. Fremlæggelse af regnskab

Kassereren fremlagde regnskab for 2015 (kan ses på klubbens hjemmeside).

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer


4. Fastsættelse af kontingent og budget

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og kassereren fremlagde budget for 2016.

Dette blev også godkendt af forsamlingen.


5. Indkomne forslag

Ingen indkomne  forslag fra medlemmer.


Bestyrelsens forslag til ændring af Paragraf 6, 1. linje:  'bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt  minimum 1 bestyrelsesmedlem’.


Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.


6. Valg efter lovene (§6 og §7)

I år var følgende på valg: Formand, Erik Neergaard, Sekretær, Jan Engblom, Bestyrelsesmedlem, Bo Haugaard Jørgensen, bestyrelsessuppleanter, Susanne Lund og Ann Skovgaard. Alle ønskede genvalg, og alle blev valgt.Revisorerne, Peter Christensen og Henning Hansson, samt revisorsuppleant, Karin Thorsen ønskede genvalg og alle blev valgt.


7. Eventuelt.

Bo Haugaard orienterede om den nye lyssituation i hallen. Bo har kontaktet kommunen med diverse forslag til forbedring. Der er endnu ikke modtaget svar fra de ansvarlige.


Formanden takkede dirigenten for fint arbejde og forsamlingen for god ro og orden.


Der var 22 medlemmer til stede.


Venlig hilsen Bestyrelsen


Referent:  Inge Vilsøe



Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571