Egebjerg Sportsklub


Referat

Generalforsamling 2015Egebjerg Sportsklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.30 i Fælleshuset, Agernhaven 8.


Fremmødet var på 21 personer ialt


Dagsorden (i henhold til foreningens love)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent og budget

5. Indkomne forslag

6. Valg efter lovene (§6 og §7)

7. Eventuelt


1. Valg af dirigent.

Erik Christensen blev valgt til dirigent


2. Bestyrelsens beretning for 2014.

I en række år har vi oplevet, at antallet af medlemmer er steget, således at vi i forrige år nåede op på 146 aktive medlemmer. I beretningsåret 2014 måtte vi imidlertid konstatere et kraftigt fald i medlemsantallet. I november måned, da indberetningen til Ballerup Kommune skulle afleveres, havde vi kun 86 aktive medlemmer. Det svarer til et fald på hele 41% , en stor del af medlemsafgangen skyldes, at vi ikke længere har fodboldspillere. Heldigvis har vi efter nytår haft en pæn tilgang af nye medlemmer, således at vi nu er tæt på 100 medlemmer. Da bestyrelsen i starten af sæsonen konstaterede de mange tomme baner, satte vi en ekstra annoncekampagne i gang. Foruden vore annoncer i Egebjergbladet og Egebladet, indrykkede vi også annonce i Ballerupbladet, ligesom vor Web-master, Bo,  omdelte 400 løsblade i boligkvartererne syd for Egebjerg. Det er især banerne i Højagerhallen om fredagen samt fredag aften i Egebjerghallen, der har været vanskelige at besætte. Det kan bestemt ikke være kontingentets størrelse på 250 kr. der afskrækker. Andre klubber omkring os tager langt højere betaling for motionister.  Således koster en bane i Skinderskovhallen 4.500 kr. for en sæson. I beretningsåret 2014 har klubben afholdt to arrangementer. Sæsonafslutningen i april 2014 bestod af et klubmesterskab, der havde god tilslutning. Der var 8 hold i mixdouble, 5 hold i herredouble samt 3 hold i damedouble.  Efterfølgende var der spisning og bowling i Ballerup Bowlingcenter, hvor der deltog 28 medlemmer. Det blev en hård dag.Vort julearrangement i november bestod af en turnering, hvor turneringsudvalget havde sammensat holdene, samt en efterfølgende julefrokost i Fælleshuset. Også her var der god tilslutning.Foreningens økonomi er tilfredsstillende. På trods af det faldende medlemstal har vi et pænt overskud selv med et kontingent på kun 250 kr. For at holde udgifterne nede har vi måtte indføre større brugerbetaling til vore fester.


Vor hjemmeside fungerer godt med informationer om bl.a. klubbens arrangementer samt de aflysninger, der desværre kommer i sæsonens løb. Det skyldes, at Egebjergskolen skal bruge Egebjerghallen til terminsprøver, samt at andre klubber holder turneringer i hallen. Så snart vi kender datoerne, bliver de lagt på hjemmesiden, men hvis man ønsker besked direkte fra Ballerup Kommune, kan man tilmelde sig en sms-service. Her skal man blot være opmærksom på, at man også modtager sms på aflysninger for andre klubber der spiller i Egebjerghallen og i Højagerhallen. Jeg har været oppe på at modtage 54 sms indenfor en halv time.


Vor hjemmeside er også blevet forbedret med et indmeldelsesskema, så vi på en nem måde kan få alle relevante oplysninger om nye medlemmer. Planlægningen af den nye sæson er allerede i gang, idet der i går aftes var halfordelingsmøde i Ballerup Kommune. Da Egebjerg Sportsklub er gået meget tilbage i medlemstal mister vi 7 haltimer, således at vi til den kommende sæson kun får 8 haltimer. Bestyrelsens oplæg til halfordelingsmødet var, at vi ville afgive de haltimer, hvor der var dårligst belægning. Det drejer sig om fredag eftermiddag og aften i Højagerhallen samt fredag aften i Egebjerghallen.Desværre har vi ikke den store indflydelse på, hvor og hvornår vi får tildelt haltimer. Klubber med ungdomsspillere har førsteret til eftermiddagstimerne og de tidligere aftentimer. Også handicapidræt får tildelt timer, før en klub som vores kan komme i betragtning.


Egebjerg Sportsklub er primært for motionister, der hygger sig med at spille en til to gange om ugen. For de af vore medlemmer der ønsker yderligere udfordringer, er klubben tilmeldt firmaidræt LTFI. Her dyster vort hold mod andre klubber på samme niveau. Det forlyder endda, at vi vandt sidste kamp med 3-1.

Bestyrelsens indsatsområde til den kommende sæson er:


       1. At tiltrække flere medlemmer, så vi kan fylde de tildelte baner op.

       2. At arbejde for bedre haltider.

       3. At stå til rådighed for medlemmerne ang. de arrangementer, de måtte ønske.

 


Til slut vil jeg godt takke bestyrelsen for et godt samarbejde.

Klubbens næstformand Flemming har ønsket at stoppe i bestyrelsen. Flemming har været aktiv i bestyrelsen i rigtig mange år og har på det sidste haft ansvar for turneringer samt salg af bolde og ketsjere. Til vore fester har Flemming ligeledes været meget hjælpsom. Tak til Flemming for et godt samarbejde.


Beretningen blev godkendt .


Susanne spurgte, hvornår de nye haltider gælder fra. Svar: efter sommerferien.

SMS service fra kommunen med hallukning blev omtalt og ansås for forvirrende


3. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer

Det reviderede regnskab kan ses på www.egebjergsportsklub.dk


4. Fastsættelse af kontingent og budget

Kontingent fortsætter uforandret på 250kr for aktive og 75kr for passive.

Budgettet blev godkendt.


5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.


Bestyrelsen fremsætter ingen forslag. Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 18. februar 2015. Forslag kan afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne eller sendes til jessierafn.erikneergaard@gmail.com. Modtagne forslag vil snarest efter modtagelsen blive lagt på www.egebjergsportsklub.dk


6. Valg efter lovene (§6 og §7)

I ulige år er følgende på valg: Næstformand (Flemming Peters), kasserer (Lisbeth Jensen), bestyrelsesmedlem (Jan Engblom), bestyrelsessuppleanter (Susanne Lund og Ann Skovgaard). Herudover vælges hvert år to revisorer (Peter Christensen og Henning Hansson) samt en revisorsuppleant (Karin Thorsen).


Flemming genopstiller ikke

Lisbeth og Jan genopstiller og blev valgt

Susanne og Ann genopstiller, som suppleanter, og blev valgt

Peter, Henning og Karin genopstiller alle, som revisorer og suppleant, blev alle genvalgt


7. Eventuelt.

Her blev depositum for låsebrikkerne på 250 kr diskuteret og der var generel opbakning fra de fremmødte på at indføre dette.


Efter generalforsamlingen vil der – som traditionen byder – blive budt på lidt mad og drikke.


Venlig hilsen Bestyrelsen

Referent: Jan EngblomEgebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571