Egebjerg Sportsklub


Generalforsamling

Indkaldelse 2014Egebjerg, 2. januar 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub

torsdag den 20. februar 2014 kl. 19:30 i Fælleshuset, Agernhaven 8.


Dagsorden (i henhold til foreningens love)


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab

Det reviderede regnskab kan ses på www.egebjergsportsklub.dk, så snart det foreligger


4. Fastsættelse af kontingent og budget.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (se satserne på hjemmesiden)


5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsætter ingen forslag.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 12. februar 2014.

Forslag kan afleveres til ét af bestyrelsesmedlemmerne eller sendes til post@egebjergsportsklub.dk

Modtagne forslag vil snarest efter modtagelsen blive lagt på www.egebjergsportsklub.dk


6. Valg efter lovene (§§ 6 og 7).


I lige år er følgende på valg...

  • Formanden (Erik Neergaard genopstiller)
  • To bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Jacobsen og Henrik Jensen fratræder. Inge Vilsøe og Bo Haugaard Jørgensen opstiller)
  • Indtil 2 bestyrelsessuppleanter (p.t. Inge Vilsøe. Ann Skovgaard opstiller)
  • Herudover vælges hvert år to revisorer (Peter Christensen og Henning Hansson, begge genopstiller) samt en revisorsuppleant (Karin Thorsen genopstiller).


7. Eventuelt.

Referatet fra generalforsamlingen i 2013 kan ses på www.egebjergsportsklub.dk

Efter generalforsamlingen vil der - som traditionen byder - blive budt på lidt mad og drikke.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen 
Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571